Menu
0
Gratis verzending vanaf €150,-
Verzonden binnen 48 uur
Kärcher Cleaning
One-stop webshop

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Prijzen
Artikel 6 – Termijnen
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Herroepingsrecht voor consumenten
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – Garantie
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Persoonsregistratie
Artikel 14 – Privacy
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Toepasselijk recht

___________________________________________________________

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: elke afspraak, schriftelijk of mondeling, tussen Schoner Werken en de consument of het bedrijf;
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Schoner Werken uit andere hoofde, met betrekking tot de overeenkomst, worden verricht;
 3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijfs-, -ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Bedrijf: de rechtspersoon die een overeenkomst aan gaat met de ondernemer Schoner Werken.
 5. Klant: consument of bedrijf;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel- waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I  van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 11. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer                                  : Schoner Werken

Handelend onder de naam              : Schoner Werken B.V.
Vestigingsadres                              : Moesdijk 12F (6004 AX) Weert
Telefoonnummer                             : 0495-535037

E-mailadres                                   : [email protected]
Bedrijfsomschrijving                       : Schoonmaakbedrijf                      
KvK-nummer                                  : 76690598                                      
BTW-nummer                                 : 8607.51.338.B01                       

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en leveringen van de ondernemer en alle met de ondernemer gesloten werkopdrachten betreffende schoonmaakproducten c.q. schoonmaakartikelen, dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en klant.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Deze algemene voorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van het bedrijf terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de ondernemer zijn bevestigd.
 7. Schoner Werken behoudt zich als ondernemer het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant.
 3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Schoner Werken is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 8. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 9. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van Schoner Werken waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product,
  e. de eventuele kosten van aflevering;
  f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  g. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De door Schoner Werken op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Indien de klant een aankoop doet die minder dan € 150,- bedraagt, is de klant verzendkosten ter hoogte van € 15,- verschuldigd. Boven een bedrag van € 150,- zijn geen verzendkosten verschuldigd.
 5. Schoner Werken kan in overleg met een klant, zijnde een bedrijf, onder voorwaarden een alternatieve, voordeligere prijs overeenkomen. Consumenten worden uitgesloten van deze bepaling.

 

 

Artikel 6 – Termijnen

 1. Opgegeven lever- en afleveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Schoner Werken eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden.
 2. In de overeenkomst zal een aflevertermijn worden opgenomen, indien de klant niet in staat is om alle (deel)betalingen binnen deze termijn te voldoen is Schoner Werken ten alle tijden gerechtigd om de overeenkomst aan te passen of te beëindigen.

 

 

Artikel 7 – Levering

 1. Schoner Werken zal met grote zorgvuldigheid de bestelling van de klant in ontvangst nemen en uitvoeren.
 2. Levering aan de klant geschiedt via een pakketdienst op het adres dat de klant bij Schoner Werken kenbaar heeft gemaakt. Schoner Werken zal – in voorkomend geval - per e-mail informatie bij de klant opvragen voor het gereed maken van de bestelling voor de verzending.
 3. Voor levering door een pakketdienst dienen eerst alle verschuldigde bedragen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief de verzendkosten, volledig te zijn voldaan.

 

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Indien de klant een bestelling via de website van Schoner Werken plaatst ontstaat hierdoor een betalingsverplichting voor de klant.
 2. Betaling door de klant dient in beginsel per direct te geschieden via de website met Ideal of, in voorkomend geval, middels een bankoverschrijving.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 4. Alle door Schoner Werken geleverde producten, blijven eigendom van Schoner Werken tot dat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst met Schoner Werken is nagekomen. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Schoner Werken onverwijld hiervan op de hoogte te stellen.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schoner Werken te melden.

 

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht voor consumenten

 1. De consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de consument zijn herroepingsrecht.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in de showroom van Schoner Werken zou mogen doen.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Schoner Werken. Uiterlijk binnen 14 dagen na deze melding zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Schoner Werken retourneren. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument ontvangt het betaalde bedrag dat hij aan Schoner Werken heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, retour.
 6. Terugbetaling zal plaatsvinden via de bank op het bankrekeningnummer waarmee de betaling eerder is verricht.

 

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

 

Artikel 11 – Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid conform normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Schoner Werken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De klant vrijwaart Schoner Werken voor eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is Schoner Werken nimmer aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade, winstderving, verlies van gegeven of andere informatie, persoonlijk letsel, verlies van privacy), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie deze is veroorzaakt.
 4. Indien en voor zover op Schoner Werken toch enige aansprakelijkheid zou rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt tot het bedrag waarvoor Schoner Werken verzekerd is. Mocht de schade niet gedekt zijn door de verzekering, om welke reden dan ook, dan is de schade beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoop.
 5. De klant is verplicht om binnen 3 maanden nadat zij bekend is geworden met schade, dit te melden bij Schoner Werken. Alle aanspraken jegens Schoner Werken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 3 maanden nadat de klant bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

 

 

Artikel 13 – Persoonsregistratie

 1. Indien er wijzigingen plaatsvinden in contactgegevens van de klant waaronder adres-, telefoon-, of e-mail-gegevens tijdens de duur van de overeenkomst dienen deze onmiddellijk na wijziging aan Schoner Werken kenbaar gemaakt te worden.
 2. De persoonsgegevens zoals vermeld in de overeenkomst zullen door Schoner Werken vertrouwelijk behandeld worden.

 

 

Artikel 14 – Privacy

 1. De door klant verstrekte gegevens worden opgenomen in een klantenbestand van Schoner Werken. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.
 2. Schoner werken voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Schoner Werken zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. Schoner Werken is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien Schoner Werken daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Schoner Werken (waaronder niet of niet tijdige levering aan Schoner Werken door toeleveranciers).
 2. Schoner Werken is in geval van blijvende overmacht in de zin van art. 6:75 BW (Burgerlijk Wetboek) gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden d.m.v. een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht is Schoner Werken gerechtigd de termijnen van de overeenkomst te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

 

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Schoner Werken en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Schoner Werken gesloten overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Roermond.

 

___________________________________________________________

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis